Verksamhet

Stiftelsens pedagogiska principer är de samma på alla daghem, liksom också värdegrunden, vilken bygger på lagen småbarnspedagogik, om krav på trygg dagvård och därutöver konventionen om barnens rättigheter. Vi erbjuder barnen och deras familjer trygghet i dagvården, en småbarnspedagogik av god kvalitet i en positiv atmosfär, där alla barns individualitet beaktas samt den finlandssvenska kulturen och det svenska språket värdesätts.

Varje daghem har som sin gemensamma målsättning att ge varje barn en god start i livet med en trygghet och en sund självkänsla.

Stiftelsens daghem strävar efter en god kommunikation med barnens föräldrar genom hembesök av egenvårdare, terminsvisa föräldramöten och föräldrasamtal. Därtill en daglig kontakt då barnen hämtas till/från daghemmet.

Varje daghem gör årligen upp bl.a. sin egen pedagogiska läroplan, verksamhetsplan och också individuella planer för småbarnspedagogik för de enskilda barnen. Dessa planer finns för att säkra barnens kunskap, sociala kompetens och positiva utveckling i daghemmet.

Maten på daghemmen

Sedmigradskys daghemskök följer följande principer:

– Maten görs från grunden i egna kök och vi undviker halvfabrikat
– Ekologiska råvaror föredras med beaktande av tillgänglighet och pris
– Inhemska varor prioriteras alltid
– En del av brödet bakas på daghemmet
– Vegetarisk mat på menyn minst en gång i veckan
– Vi undviker alla artificiella tillsatsämnen

Personalen inom småbarnspedagogiken vill:

– Uppmuntra alla att smaka
– Värna om en positiv anda vid matbordet
– Fostra till en positiv attityd till maten

Direktionen leder stiftelsen

Stiftelsen leds av en direktion (styrelse) som består av sju ledamöter. Alla ledamöter utom verksamhetschefen/stiftelsens ekonom, väljs för en fyra års period. Ledamöterna kan omväljas utan begränsning.

Stiftelsen sedmigradsky är sedan år 2011 medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f.