Kategoriarkiv: Allmänt

Projektet Lockande lärmiljö

Lockande lärmiljö är ett statsfinansierat samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Sedmigradsky och Barnavårdsföreningen i Finland. Projektets mål är att öka personalens kunnighet i att tillsammans med barnen utveckla pedagogiskt innovativa lärmiljöer samt att ge barnen fler möjligheter att upptäcka och utforska i leken.

Lockande lärmiljö fokuserar specifikt på inomhusmiljön och att daghemmet ska vara en plats där barnen känner sig trygga att utforska sina egna intres-sen och ta egna initiativ. Vi arbetar för en inkluderande, uppmuntrande och tillåtande daghemsmiljö. Projekttiden är 1.1.-31.12.2018.

Du kan följa projektets blogg här: lockandelarmiljo.blogspot.fi
Du hittar Lockande lärmiljö också på Facebook.

Aktuellt inför hösten 2018

20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

Från och med 1.8.2018 kommer avgiften för alla barn i Stiftelsen Sedmigradskys daghem som är födda 2013 att vara 174 euro/månad fram till den 31.7 det år barnet börjar i förskola.
Stiftelsen Sedmigradskys beräkning av den nya avgiften för femåringar grundar sig på att en heldagsavgift på 290 euro berättigar till småbarnspedagogik max 10 h/dag och för femåringarna skall 4 h/dag vara avgiftsfri verksamhet. Därav är avgiftssänkningen för femåringarna 40% av heldagsavgiften. Ifall en femåring dessutom är berättigad till syskonrabatt (-40€) så är avgiften 134 euro per månad.

Nya öppethållningstider

Stiftelsen Sedmigradskys verksamhetsutskott har beslutit att öppethållningstiderna officiellt i stiftelsens alla tre daghem från 1.8.2018 kommer att vara 7-17 (tidigare 7-17.30).

Sedmigradsky utvidgar daghemmet Marias Asyl

Sedmigradsky utvidgar daghemmet Marias Asyl

Stiftelsens Sedmigradskys direktion beslöt på sitt senaste möte i januari 2016 att utvidga verksamheten vid daghemmet Marias Asyl på Stora Robertsgatan i centrum av Helsingfors.

Efterfrågan på dagvårdsplatser är stor i detta område, och kön till daghemmet lång. Stiftelsen har erbjudits möjlighet att hyra ett tilläggsutrymme i anslutning till daghemmets nuvarande lokaler, och ser det som en ypperlig chans att expandera där behovet är stort.

Daghemmet Marias Asyl får 15 nya platser. De nya utrymmena planeras stå färdiga den 1 augusti 2016.

Degerö småbarnsskolas verksamhet avslutas

Under sitt möte beslöt stiftelsen också att lägga ner verksamheten vid Degerö Småbarnsskola.

Endast hälften av platserna vid daghemmet med plats för fjorton barn har varit fyllda det senaste halvåret, och det finns inga tecken på att daghemmet skulle fyllas, trots att verksamhetstiden hösten 2015 förlängdes för att bättre passa familjernas behov.

Verksamheten vid Degerö Småbarnsskola fortgår normalt fram till 30.6.2016. Personalen erbjuds möjlighet att fortsätta jobba inom stiftelsens daghem, och familjerna som har dagvårdsplats på Degerö erbjuds dagvård i något av stiftelsens andra daghem från augusti 2016.

EAGLE-projekt

Stiftelsen Sedmigradsky medverkar i ett treårigt EU-projekt (2012-2015), EAGLE, där man strävar efter att utveckla kvaliteterna i ett livslångt lärande och bygga broar mellan de olika utbildningsnivåerna inom småbarnspedagogiken ur ett Europeiskt perspektiv. Sedmigradskys roll är att belysa detta från arbetslivets synvinkel.

Logo_Eagle